Tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm góp phần giúp cho các cấp ủy Đảng trong Khối Doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Văn bản mới

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp