Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì nước, vì dân

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì đất nước, vì nhân dân và con người.

Nhớ lời Di chúc với nhiệm vụ xây dựng Đảng

Đảng muốn mạnh phải dựa vào dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. 


Công văn số 406-CV/ĐUK của Đảng ủy KDN TT-Huế về hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2014

Thực hiện Quyết định 2826/QĐ-UBND, ngày 25/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu vận động Hiến máu tình nguyện năm 2014 và Công văn số 342-CV/ĐUK, ngày 11/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2014.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động các TCCS Đảng