Phát huy vai trò của chi bộ trong ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện từ cơ sở

 “Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" là biểu hiện hết sức nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

 • Kế thừa và phát triển (14/05)

  Ngày 12-5-2018, Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12) bế mạc. Hội nghị đã thông qua ba nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

 • Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (07/05)

  Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

 • Tuyên dương Thanh niên tiên tiến sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018 (22/05)

  Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và  tuyên dương Thanh niên tiên tiến sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018.

 • Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn năm 2018 (24/04)

  Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 123 năm Ngày Quốc tế lao động và kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Giải Cầu lông – Bóng bàn Đoàn Khối Doanh nghiệp năm 2018.

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp