Nhận diện và ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc, nhận diện đầy đủ, thực hiện các giải pháp phù hợp ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Văn bản mới

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp