Chi bộ Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho 04 đồng chí.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp