Công văn 3676 của Ban Tổ chức TW ngày 29/10/2012 về việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012

Kính gửi: Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương nhận được ý kiến của một số ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy về cách thức tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và đảng viên theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị và việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012. Vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

1. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) được tiến hành theo đúng nội dung, tiến độ nêu trong Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương, không kết hợp với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Riêng nội dung đánh giá "về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống" thì căn cứ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2012.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai, thực hiện.

                                                                                                         K/T TRƯỞNG BAN
                                                                                         PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                              

                                                                                                                Đã ký

 

                                                                                                          Trần Lưu Hải